ਨੈਣਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ

by admin

ਨੈਣਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਵੇ

ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਫ਼ੜ ਵੇ

You may also like