ਧੁੱਪਾਂ ਦਾ ਨੀ

by Sandeep Kaur

ਧੁੱਪਾਂ ਦਾ ਨੀ ਡਰ ਮੈਂਨੂੰ ਛਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ

ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ

You may also like