ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ

by Sandeep Kaur

ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ

ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਲੀ ਦੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ

ਮਹਿਬੂਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ

You may also like