ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ

by Sandeep Kaur

ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਸੱਜਣਾ

ਯਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ

You may also like