ਦਿਲ‬ ਮੇਰੇ ‪ਵਿੱਚ‬ ਵੱਸ ‪ਗਈ‬ ਏ,

by admin

ਦਿਲ‬ ਮੇਰੇ ‪ਵਿੱਚ‬ ਵੱਸ ‪ਗਈ‬ ਏ,
‪Tainu‬ ਕਿੱਦਾ #ਦਿਲ ਚੋ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂ ,
ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਵਿਛੜਿਆਂ Nu ,
ਮੈ ‪ਅੱਜ‬ ਵੀ Tainu #ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ .

You may also like