ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਦਾ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ

by admin

ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਦਾ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ

ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ

You may also like