ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ

by Sandeep Kaur

ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ

ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ

You may also like