ਤੇਰੇ ਦਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਰਾਹ ਸੱਜਣਾ

by admin

ਤੇਰੇ ਦਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਰਾਹ

ਸੱਜਣਾ ਅਸੀਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ

You may also like