ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ

by admin

ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ‘ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀਏ

ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦਾਂ

ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਕੋਲ

ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਾਂ

You may also like