ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ

by admin

ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾਂ ਵਾਂ

ਲਿੱਖ ਰਿਹਾਂ ਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾਂ ਵਾਂ

You may also like