ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰ

by admin

ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਫ਼ਿਰਦੀ ਆਂ

ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭੁਲਾਈ ਫ਼ਿਰਦੀ ਆਂ

You may also like