ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਣ

by Sandeep Kaur

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਲ ਕਰਦਾ ਏ

ਬਾਪੂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿੱਲ ਕਰਦਾ ਏ

ਹਾਏ ਉਏ ਰੱਬਾ ਭੇਜਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ

ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿੱਲ ਕਰਦਾ ਏ

You may also like