ਤਾਅ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ

by Sandeep Kaur

ਤਾਅ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ੌਂਕ ਆ,

ਐਵੇ ਸਮਝੀ ਨਾ ਜੱਟ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜੇ.

You may also like