ਜੱਟੀ ਨੇ ਟੋਹਰ ਨਾਲ

by Sandeep Kaur

 ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਜੱਟੀ ਨੇ ਟੋਹਰ ਨਾਲ ਵੇ

 ਤੂੰ ਲਾ ਲੈ ਯਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੇ |

You may also like