ਜੇ ਤੂੰ ਰੁੱਸੇਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵਾਗਾਂ

by Sandeep Kaur

ਜੇ ਤੂੰ ਰੁੱਸੇਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵਾਗਾਂ

ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ

ਬਾਂਦਰੀ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇ

You may also like