ਜੇਹੜਾ ਚਿੱਤ ਕਰੂ ਓ ਹੀ ਚੁੱਣ ਲੈ

by admin

ਜੇਹੜਾ ਚਿੱਤ ਕਰੂ ਓ ਹੀ ਚੁੱਣ ਲੈ

ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਰਦਾਰਾ ਦਾ

You may also like