ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ

by Sandeep Kaur

ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ

ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਵਧੀਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇਂ

ਇਸਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ

You may also like