ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰ ਬੁਰਾਈਆਂ

by admin

ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰ ਬੁਰਾਈਆਂ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਹਾਸਾ ਖੋਹਣ ਲਈ
ਕੀ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਕਿੰਨਾਂ ਦਰਦ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਪਾਉਂਣ ਲਈ

You may also like