ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ

by admin

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੱਚਦੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਤ ਯਾਰਾ

ਇਹ ਜਿੰਦ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਯਾਰਾ

You may also like