ਜਿਵੇਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੂਨ ਤੇ ਰੂਹ

by admin

ਜਿਵੇਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੂਨ ਤੇ ਰੂਹ ਲਈ ਸ਼ਰੀਰ ਬਣ ਗਿਆ

ਮੇਰੀ ਧੜਕਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ

ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣ ਗਿਆ

You may also like