ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ

by Jasmeet Kaur
Punjabi inspirational status

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਵਾਏ

ਉਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਲਿਸ ਬ੍ਰਾਊਨ

You may also like