ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ

by Sandeep Kaur

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਈਂ

ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡੀਂ

You may also like