ਜਦੋ ਘਰ

by Jasmeet Kaur
punjabi quote status

ਜਦੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ

ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੇ ਆਪਣਾਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ

You may also like