ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ..

by admin

ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ..
ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ..।

You may also like