ਛੱਡ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ

by admin

ਛੱਡ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ

ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਰੋ ਲਿਆ

You may also like