ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆ ਇੱਕ

by Sandeep Kaur

ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ

ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋਕੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ

ਜਦ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਬਾਪੂ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ

You may also like