ਘੁਲੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ

by admin

ਘੁਲੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ

ਗੱਲ ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗੇ

ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਹੈ ਈਦ ਦੇ ਚੰਨ ਵਰਗੀ

ਸਾਨੂੰ ਹੱਜ ਜਿਹੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਲੱਗੇ

You may also like