ਘਰ ਵੱਡਾ

by Jasmeet Kaur

ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਜੇ ਘਰ ਵਿਚ ਮਿਠਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਤਾ ਕੀ ਕੀੜਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ

You may also like