ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆਕੇ

by Sandeep Kaur

ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆਕੇ ਫ਼ੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ

ਵਾਪਸ ਮਿਲਾਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੈਥੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

You may also like