ਗਵਾ ਕੇ ਭਾਲਦਾ

by admin

ਗਵਾ ਕੇ ਭਾਲਦਾ

ਫਿਰ ਲੱਭ ਕੇ ਗਵਾਉਂਦਾ ਏ

ਓਹ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅਗਾਹ

ਖੌਰੇ ਕੀ ਚਾਉਂਦਾ ਏ

You may also like