ਖੂਦਾ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਦੁਆ ਜਿਸ ਵਿਚ

by admin

ਖੂਦਾ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਦੁਆ

ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗੇ

You may also like