ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ

by admin

ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝ ਕੇ

ਹਰ ਪਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ

You may also like