ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀਆਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ

by admin

ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀਆਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ

ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ

You may also like