ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਏ

by admin

ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਏ ਸੱਜਣਾਂ

ਇਹਨੀਂ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਨੀਂ ਹੁੰਦਾ

You may also like