ਕੁੱਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ

by Sandeep Kaur

ਕੁੱਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜੀ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸਜਾ ਲਓ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ

You may also like