ਕਿੰਨਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ

by admin

ਕਿੰਨਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ

ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ

ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਦਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ

You may also like