ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ

by Sandeep Kaur

ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਿਆ ਨੀਂ

ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾਂ ਸਿਖਿਆ ਏ

You may also like