ਕਹਿੰਦੀ 24 ਘੰਟਿਆ ਚ

by admin

ਕਹਿੰਦੀ 24 ਘੰਟਿਆ ਚ ,ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ 20 ਪੱਟ ਲਈਏ ਅਸੀ,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ jatt ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨੀ ਲੱਬਣਾ ਭਾਮੇ 40 ਪੱਟ ਲੀ

You may also like