ਕਹਾਣੀ ਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇਰੇ

by admin

ਕਹਾਣੀ ਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ

ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨੀ ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਚਹੀਦੀ ਆ

You may also like