ਕਰੀਏ ਨਾ ਮਾਣ

by Sandeep Kaur

ਕਰੀਏ ਨਾ ਮਾਣ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ

ਕਿਸਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਦਿਨ ਕੱਲ ਦਾ

You may also like