ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਾ

by Sandeep Kaur

ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਪਿਉ ਵਾਲੀ ਥੌੜ ਹੁੰਦੀ ਏ

ਸੱਚੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਉ ਦੀ ਬੜੀ ਲੌੜ ਹੁੰਦੀ ਏ

You may also like