ਕਦਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ

by admin

ਕਦਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਚ ਫਰੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ

ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਪੈਰਾ ‘ਚ ਰੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ

You may also like