ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ

by Sandeep Kaur

ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਲੈਂਦਾ

ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਸਦਾ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ

You may also like