ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ

by Sandeep Kaur

ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਏ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ

ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਕਰ

You may also like