ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ

by Sandeep Kaur

ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ‘ਚ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਨੇ ਓ

ਮੈਂ ਕਿਹਾ,ਕੀ ਹੁਣ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੀਏ

You may also like