ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਉਸਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ

by admin

ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਉਸਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਵਿੱਕ ਗਏ

You may also like