ਉਸਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਨੀ ਰੁਸਦਾ,

by admin

ਉਸਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਨੀ ਰੁਸਦਾ,

ਜਿਸਨੂੰ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਹੋਵੇ,

ਉਸਨੂੰ ਮੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੌੜ ਨਹੀ,

ਜਿਸਨੂੰ ਯਾਰ ‘ਚ ਦਿਸਦਾ ਰੱਬ ਹੋਵੇ,

You may also like