ਉਮਰਾ ਦੇ ਸਾਥ ਤੇਥੋਂ ਕੀ ਨਿਭਣੇ ਤੂੰ

by admin

ਉਮਰਾ ਦੇ ਸਾਥ ਤੇਥੋਂ ਕੀ ਨਿਭਣੇ

ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਏ

You may also like