ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਮਾਂ

by Sandeep Kaur

ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ

ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨੀ ਆਉਂਦੀ

You may also like