ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੜੈ ਹਾਂ ਜਣੀ-ਖਣੀ

by admin

ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੜੈ ਹਾਂ ਜਣੀ-ਖਣੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੜਦਾ ਨੀ

ਮੁੱਖ ਤੇਰਾ ਵੇਖੇ ਬਿਨ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨੀਂ

You may also like